1.    Manifest pentru adaptarea la era digitală. La data de 16 octombrie 2019, Academia Română a lansat acest manifest, document accesibil integral la adresa https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm. Documentul a fost elaborat după întâlniri succesive ale unui grup de reflecție privind impactul evoluției TIC (tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și IA (Inteligența Artificială) asupra omului şi societăţii. Acest grup de reflecție a fost înființat la inițiativa acad. Ioan Dumitrache, și este alcătuit din membri ai Academiei Române, specialiști în știința și tehnologia informației, tehnologia microsistemelor, inteligența artificială, economie, sociologie, filosofie, medicină, învățământ, precum și experți din mediul public și privat. S-a apreciat că societatea românească nu cunoaște și nu apreciază decât în mică măsură evoluția extrem de rapidă a acestor tehnologii, oportunitățile – dar și riscurile care apar. Nu există o abordare coerentă a acestei problematici și cu atât mai puțin un plan de acțiune la nivel național. Manifestul dezvoltă problematica respectivă și propune soluții.

2.    Comisia pentru Știința și Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS) și Manifestul. Activitățile recente ale Comisiei STMS, http://www.link2nano.ro/acad/,  au fost corelate cu abordările care se regăsesc în Manifest. Spre exemplu, în perspectiva noii revoluții industriale, Manifestul propune elaborarea și lansarea unor programe de cercetare științifică în domeniul roboticii, al inteligenței artificiale, al neuroinformaticii, nanotehnologiei și respectiv al sistemelor inteligente „cyber-fizice”. Ultimele două direcții sunt de maxim interes pentru Comisia amintită.

3.    Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică. Comisia de Știința și Tehnologie a Microsistemelor (STMS) a Academiei a organizat, cu suportul ASTEGI, o manifestare dedicată semicentenarului instituțiilor românești de cercetare în dispozitive semiconductoare, micro- și nanoelectronică. Evenimentul a avut loc la data de 19 septembrie 2019, în Aula (amfiteatrul) Bibliotecii Academiei Românei, fiind inaugurat de o alocuțiune a acad. Ioan Dumitrache, Secretar General al Academiei Române (v. și Manifestul de mai sus). Informația completă despre eveniment apare la http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/. Sunt accesibile rezumatele comunicărilor și chiar câteva dintre prezentările făcute (a se vedea de exemplu expunerea memorabilă a Dr. Andreas Wild despre evoluția nanoelectronicii).

4.    Masa rotundă dedicată strategiei domeniului de micro-nanoelectronică. În partea a doua a Simpozionului de mai sus, s-a desfășurat o masă rotundă dedicată elaborării unei strategii a domeniului, iar pentru propunerile făcute și concluziile dezbaterii, v. http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/masa_rotunda.php. De reținut propunerea de colaborare între universități/institute de cercetare prin hub-uri de inovare finanțate din programul de fonduri structurale și dedicate sistemelor cyber-fizice (a se vedea și sursele de documentare menționate în numărul anterior al buletinului ASTEGI, http://astegi.ro/e-news/48-buletin-informativ-4-2019.html).

5.    Ediția a 18-a a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN 2019, Iași, 24-25 octombrie 2019), organizat de Academia Română (cu concursul Institutului de Chimie Macomoleculară Petru Poni și suportul tehnic al ASTEGI), va etala principalele realizări  științifice ale unor colective din țară care au preocupări în domeniu. Pagina de web dedicată evenimentului conține informație suplimentară, v. http://www.link2nano.ro/acad/SNN/2019.

6.    A doua ediție a Forumului Românii în micro- și nanoelectronică se va deschide la data de 15 iunie 2020, în Aula Magna a Academiei. Dr. Mihail Roco (National Science Foundation, US), considerat părintele National Nanotechnology Initiative (2000) a acceptat să rostească prelegerea inaugurală. Această ediție a Forumului (15-17 iunie 2020) va cuprinde sesiuni științifice, dezbateri de strategie, expuneri dedicate studenților și doctoranzilor.

Toogle Left